ćurići, ćurke, dopunske, dviske, gotova, hrana, junad, kobile, kokoši, kokoške, kompletne, koncentrati, konji, kunići, matice, mineralne, mineralno, mlađ, nepreživari, odbijene, odbijenu, odlučene, odlučenu, omad, omice, ovnovi, pastrmka, pastuvi, pilad, pilići, porast, porastu, potpune, prasad, predsmeše, premiksi, preživari, priplodne, priplodnu, ribe, šaran, sisa, sisi, smeše, sportski, stočna, svinje, telad, tov, tovne, tovnu, tovu, vitaminske, vitaminski, zalučene, zalučenu, ždrebad, zivina, životinje

ONLINE MEŠAONA CSSFMX2020®

Namena

Online mešaona je portal namenjen farmerima, agronomima, veterinarima, kao i svima koji imaju potrebu da sastavljaju recepture smeša koncentrata. Koncipiran je kao klijentno orijentisan spreadsheet – stoga je jednostavan za upotrebu svakome ko je koristio programe za tabelarne kalkulacije radi sastavljanja receptura krmnih smeša. Portal je nastao kao plod želje autora da izbegne negativne strane balansiranja smeša koncentrata u namenskim programima za tabelarne kalkulacije. Iako se osnovni koncept ne razlikuje značajno u odnosu na navedene programe, portal omogućava veću preglednost. To je i bio osnovni motiv za stvaranje portala. Normativi potreba životinja, a delimično i hemijski sastav hraniva u bazi podataka, bazirani su na Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje. Za potrebe unosa podataka o hemijskom sastavu hraniva korišćeni su i drugi izvori, a pre svega portali: INRA-CIRAD-AFZ Feed tables, Dairy One i Feedipedia. Prilikom izrade portala, autor je nastojao da u potpunosti primeni odredbe polaznog podzakonskog akta. Stoga su neke greške, koje postoje u Pravilniku, projektovane i na portal. Iste se prvenstveno odnose na pogrešno normiranje magnezijuma za goveda, kao i netačnu deskripciju masnih kiselina za živinu. U slučaju živine, Pravilnik pod pojmom linolenske kiseline normira potrebe u linolnoj kiselini (18:2). Problem je rešen zadržavanjem originalog naziva nepostojeće masne kiseline, dok su u bazi hraniva uneseni podaci za linolnu kiselinu.

Pristup

Pristup portalu i upotreba portala za izradu receptura smeša koncentrata dozvoljeni su svim korisnicima interneta. Međutim, kopiranje i korišćenje bilo kog dela koda je zabranjeno i predstavlja povredu autorskih prava. Ova verzija portala, koja je na opisani način dostupna širokoj javnosti, ne koriguje se u skladu sa promenama elemenata Pravilnika. Ta mogućnost postoji isključivo za potrebe autorovih saradnika. Isti je slučaj i kada su u pitanju izmene baze hraniva i eventualne dodatne programske izmene.

Sistemski zahtevi

U pogledu hardvera, nema nekih posebnih ograničenja. Ipak, neophodno je istaći da je upotreba portala relativno otežana na uređajima čija je dijagonala ekrana ispod 10 inča. Korišćenje portala nije nemoguće ni u tim slučajevima, ali uz manju preglednost, što je važno prilikom sastavljanja receptura krmnih smeša. Portal je optimizovan za operativni sistem Windows 10, i Microsoft Edge, kao njegov sistemski podrazumevani internet-pretraživač. I pored toga, upotreba u okviru drugih platformi je moguća, uz manje operativne nedostatke, koji ne utiču na funkcionalnost u obavljanju predviđenih zadataka.

Upotreba

Pre upotrebe portala, neophodno je regionalno podešavanje računara na američke ili britanske postavke, kao i primena adekvatnog rasporeda tastature. Takođe, u internet-pretraživaču ne sme da bude isključena opcija procesiranja java skriptova. Prilikom unosa brojnih vrednosti na zahtevanim pozicijama, mora se koristiti tačka, a ne zarez, kao decimalni separator. Pre nego što kliknete na ikonicu životinjske vrste, za koju planirate da radite recepturu smeše koncentrata, obavezno pogledajte priloženo video uputstvo za upotrebu.

Verzije

U zavisnosti od obima saradnje korisnika i autora, na raspolaganju je više verzija programa. Osnovna verzija portala naziva se Demo, i u njoj se trenutno nalazite. To je besplatna verzija, sa ograničenim brojem smeša koncentrata. Nisu obuhvaćene sve kategorije, u okviru normativa za pojedine životinjske vrste. Takođe, u ovoj verziji korisnici nisu u mogućnosti da podnose zahtev za promene i dopune baze hraniva, kao ni za korekciju normativa. Takva mogućnost ne postoji ni u Edu verziji, ali u njoj nije ograničen broj smeša koncentrata. Opisana ograničenja ne postoje u verziji Pro. Pregled pojedinih verzija, prikazan je u sledećoj tabeli:

VerzijaOgraničenje broja smešaUpdate normativaUnos, uređivanje i brisanje hraniva
DemoDaNeNe
EduNeNeNe
ProNeDaDa


Mihailo Radivojević©2020